Slovníček pojmů

Aktiva majetek podniku
Bilance soupis aktiv a pasiv podniku
Brutto metoda ocenění položek ve výkazu
Hmotný majetek majetek hmotného charakteru oceněný nad 40 tisíc Kč s dobou použitelnosti nad 1 rok
Náklady spotřeba prostředků a práce v peněžním vyjádření
Obrat úhrn příjmů nebo výnosů
Pasiva zdroje krytí majetku
Rozpočet stanovení nákladového úkolu
Uzávěrka proces uzavření účetních knih